در حال فراخوانی درخواست های بیشتر ...
بزودی آماده ارائه خدمات به شما مراجعین محترم خواهیم بود...

خبری در راه است ...

تعرفه درخواست ها|خبری در راه است ...

8 ستاره

50,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن درخواست :1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای درخواست : 10

تعداد کلمات کلیدی برای درخواست :20

تعداد دفعات بروز رسانی درخواست :50

اولویت درخواست در موتور جستجو : اولویت اول

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری درخواست در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در درخواست

ارسال درخواست در کانال تلگرام سایت

7 ستاره

30,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن درخواست :80 روز

تعداد تصاویر قابل آپلود برای درخواست : 3

تعداد کلمات کلیدی برای درخواست :5

تعداد دفعات بروز رسانی درخواست :25

اولویت درخواست در موتور جستجو : اولویت دوم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری درخواست در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در درخواست

ارسال درخواست در کانال تلگرام سایت

6 ستاره

15,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن درخواست :80 روز

تعداد تصاویر قابل آپلود برای درخواست : 3

تعداد کلمات کلیدی برای درخواست :5

تعداد دفعات بروز رسانی درخواست :25

اولویت درخواست در موتور جستجو : اولویت سوم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری درخواست در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در درخواست

ارسال درخواست در کانال تلگرام سایت

5 ستاره

12,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن درخواست :70 روز

تعداد تصاویر قابل آپلود برای درخواست : 3

تعداد کلمات کلیدی برای درخواست :5

تعداد دفعات بروز رسانی درخواست :20

اولویت درخواست در موتور جستجو : اولویت چهارم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری درخواست در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در درخواست

ارسال درخواست در کانال تلگرام سایت

4 ستاره

10,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن درخواست :2 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای درخواست : 3

تعداد کلمات کلیدی برای درخواست :5

تعداد دفعات بروز رسانی درخواست :15

اولویت درخواست در موتور جستجو : اولویت پنجم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری درخواست در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در درخواست

ارسال درخواست در کانال تلگرام سایت

3 ستاره

7,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن درخواست :7 روز

تعداد تصاویر قابل آپلود برای درخواست : 3

تعداد کلمات کلیدی برای درخواست :5

تعداد دفعات بروز رسانی درخواست :12

اولویت درخواست در موتور جستجو : اولویت ششم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری درخواست در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در درخواست

ارسال درخواست در کانال تلگرام سایت

2 ستاره

6,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن درخواست :1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای درخواست : 5

تعداد کلمات کلیدی برای درخواست :3

تعداد دفعات بروز رسانی درخواست :8

اولویت درخواست در موتور جستجو : اولویت هفتم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری درخواست در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در درخواست

ارسال درخواست در کانال تلگرام سایت

1 ستاره

4,500 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن درخواست :1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای درخواست : 5

تعداد کلمات کلیدی برای درخواست :5

تعداد دفعات بروز رسانی درخواست :5

اولویت درخواست در موتور جستجو : اولویت هشتم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری درخواست در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در درخواست

ارسال درخواست در کانال تلگرام سایت

درخواست متنی

 

3,000 تومان

تعداد روزهای ویژه بودن درخواست :1 ماه

تعداد تصاویر قابل آپلود برای درخواست : 0

تعداد کلمات کلیدی برای درخواست :5

تعداد دفعات بروز رسانی درخواست :0

اولویت درخواست در موتور جستجو : تصادفی

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری درخواست در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در درخواست

ارسال درخواست در کانال تلگرام سایت

درخواست رایگان

 

رایگان

تعداد روزها : 365 روز

تعداد تصاویر قابل آپلود برای درخواست : 3

تعداد کلمات کلیدی برای درخواست :5

تعداد دفعات بروز رسانی درخواست :10

اولویت درخواست در موتور جستجو : اولویت نهم

قرارگیری در جایگاه ویژه بالای صفحه اصلی

قرارگیری درخواست در اسلایدر ویژه کناری صفحات

امکان قرار دادن لینک در درخواست

ارسال درخواست در کانال تلگرام سایت

  ثبت درخواست رایگان